Nákupní košík

DOPRAVA ZDARMA NA VŠECHNO  | POUZE DNES

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetové nákupní galerii meek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetové nákupní galerie, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

1.2 Internetová nákupní galerie je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese meek.cz.

1.3 Provozovatelem internetové nákupní galerie je společnos Rumble corp. s.r.o. identifikační číslo: 07290284 se sídlem Letní 76, 75663 Krhová

1.4 Prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz prodávají zboží zahraniční subjekty.

1.5 Provozovatel internetové nákupní galerie není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje internetovou nákupní galerii jako nákupní galerii, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy, a dále obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním.

1.6 Provozovatel internetové nákupní galerie je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz.

1.7 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.

1.8 Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese meek.cz, umožňuje provozovatel internetové nákupní galerie zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.

1.9 Zboží je v internetové nákupní galerii meek.cz obrazově prezentováno a je u něho uveden jeho název, popis, kupní cena, popřípadě další doplňující informace.

1.10 Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz řídí právem České republiky.

1.11 Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá až do případného uzavření smlouvy prostřednictvím internetové nákupní galerie. Případná komunikace mezi kupujícím a provozovatelem probíhá prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní adresa provozovatele je info@meek.cz.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku na webové stránce.

2.2 Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetové nákupní galerii činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3 Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz.

2.4 Provozovatel internetové nákupní galerie objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz vybrané zboží, a to buď přímo, anebo s využitím řetězení internetových nákupních galerií prostřednictvím další internetové nákupní galerie určeného prodávajícími.

2.5 Provozovatel internetové nákupní galerie neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

2.6 Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetové nákupní galerie k dalšímu zpracování.

2.7 K uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde akceptací (přijetím) zákazníkovi objednávky prodávajícím, o níž zákazník obdrží potvrzení prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz, příp. s využitím řetězení internetových nákupních galerií též prostřednictvím dalšího internetové nákupní galerie určené prodávajícími.

2.8 Smlouva je uzavřena s prodávajícím, který objednávku kupujícího akceptoval. Uzavřením kupní smlouvy ztrácí objednávka účinky vůči ostatním prodávajícím.

2.9 Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz např. odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese trendia.cz). Smlouva je uzavřena v českém jazyce; některé její součásti mohou být v jazyce anglickém.

2.10 Smlouva je archivována provozovatelem internetové nákupní galerie v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.

2.11 V případě, že provozovatel internetové nákupní galerie sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz.

2.12 Zákazník se může za účelem objednávání zboží stát tzv. registrovaným zákazníkem. Pravidla registrace jsou podrobně specifikována na internetové adrese meek.cz.

3. Obsah kupní smlouvy

3.1 Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím internetové nákupní galerie, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.

3.2 Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada kupní ceny ze strany kupujícího.

3.3 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.

3.4 Zboží je na místo dodání odesíláno ze zahraničí.

3.5 Zboží dodává Dodavatel. Obvyklá dodací doba je uvedena u každého produktu. Zákazníci mohou zažádat o znovuzaslání zboží, refundaci kuponem nebo vrácení peněz v případě, kdy není zásilka doručena do 60 dnů ode dne odeslání. Obvyklá doba odeslání zboží od potvrzení objednávky (resp. uhrazení objednávky v případě platby předem) činí 1-5 dnů. Nejzazší termín odeslání zásilky ode dne potvrzení objednávky (resp. uhrazení objednávky v případě platby předem) činí 30 dní.

3.6 Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.

3.7 Dodací podmínky, včetně údajů o případně účtovaném dopravném (poštovném) a včetně pravidel stanovených pro případ neúspěšného doručování zásilky se zbožím, jsou podrobně specifikovány na internetové adrese meek.cz. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

 • Doba dodání je uvedena u každého produktu a pohybuje se v rozmezí 5-40 pracovních dní. U ostatního zboží je dodací doba individuálně uvedena u produktů podle dodavatele a období v roce (Vánoce, jiné svátky). Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání. Nejzazší doba dodání činí 60 prac. dní.
 • Zásilka je doručena(uložena k vyzvednutí) zákazníkovi Českou poštou, občas to pracovník České pošty nechává na poště a je nutné si proto kontrolovat schránku. Větší balíčky vám doručí expediční služba DHL.
 • V případě poškození obalu trvejte na překontrolování obsahu zásilky s pracovníkem České pošty a sepište protokol
 • V případě ztráty zásilky při přepravě zasíláme na své náklady zákazníkovi zboží nové, v tomto případě je potřeba počítat s prodloužením dodací lhůty
 • V období svátků si vyhrazujeme prodloužit garanci vrácení peněz.

3.8 V průběhu doručování zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Případný celní poplatek není ve stanovené kupní ceně zahrnut. V případě potřeby vysvětlení správného postupu při celním projednání může kupující kontaktovat se svými dotazy provozovatele internetové nákupní galerie.

3.9 Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.

3.10 Platební podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese meek.cz. Tyto platební podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.

 • 3.10.1 Bankovním převodem
 • Po přijetí objednávky vám zašleme potvrzovací email se shrnutím objednaného zboží, kde si můžete zkontrolovat vaše doručovací údaje. V tomto emailu také naleznete pokyny k platbě. Číslo objednávky je variabilním symbolem pro platbu a na základě variabilního symbolu dochází k automatickému párování plateb v našem systému, snažte se prosím uvést do variabilního symbolu (VS) správné číslo objednávky.
 • Po přijetí platby na náš účet dojde k expedici vaší objednávky. Č
 • Variabilní symbol = Číslo vaší objednávky
 • 3.10.2 Platba kartou – Ihned po zvolení možnosti “Platba kartou” budete přesměrováni do platební brány, kde rovnou zaplatíte.
 • 3.10.3 Platba zrychleným bankovním převodem (bankovní tlačítka) – Ihned po zvolení možnosti “Zrychlený bankovní převod” budete přesměrováni do platební brány, kde si vyberete svou banku a rovnou zaplatíte ze svého bankovnictví.

3.11 Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné), hradí se všechny platby najednou.

3.12 Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.

3.13 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

3.14 Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.

3.15 Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese meek.cz.

3.16 Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz odstoupit. Podrobnosti stanoví Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nacházející se ve zvláštní části těchto obchodních podmínek.

3.17 Práva zákazníka z vadného plnění a pravidla pro jejich uplatnění jsou upravena na internetové adrese meek.cz v rubrice nazvané Reklamační řád. Reklamační řád je součástí těchto obchodních podmínek.

3.18 Prodávající vystaví v souvislosti s prodejem daňový doklad, který kupující obdrží nejpozději při převzetí zboží. Cena zboží na dokladu může být přepočtena do zahraniční měny (zejména USD).

3.19 Při prodeji zboží prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz s využitím řetězení internetových nákupních galerií není prodávající oprávněn dovolávat se v žádném případě vůči kupujícímu pravidel obchodování stanovených pro navazující internetovou nákupní galerii určený prodávajícími.

4. Ochrana duševního vlastnictví

4.1 Subjekty, které prodávají prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz zboží, jsou povinny respektovat práva duševního vlastnictví, svědčící třetím osobám.

4.2 Každý, kdo se domnívá, že je v případě určitého zboží, prodávaného prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz, porušováno právo duševního vlastnictví, 4.3 svědčící třetí osobě, je vyzýván, aby o tom učinil sdělení elektronickou poštou na adresu info@meek.cz. Přitom je nezbytné přesně označit předmětné zboží a uvést okolnosti, které umožní posouzení věci, a to označením nebo jiným vymezením práva, které má být porušováno.

4.4 Provozovatel internetové nákupní galerie postoupí takové sdělení prodávajícímu předmětného zboží se žádostí o nápravu.

4.5 V případě zjevně důvodného sdělení je provozovatel internetové nákupní galerie oprávněn zabránit dalšímu nabízení a prodeji předmětného zboží prostřednictvím internetové nákupní galerie meek.cz.

5. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, tj. ode dne, kdy zboží převezme kupující nebo jím určená třetí osoba – jiná než dopravce. Jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

5.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.4 V souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. uzavřením kupní smlouvy dává kupující výslovný souhlas, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou peněžní prostředky vráceny formou kuponu v nominální hodnotě 110% ze zaplacené částky. Zákazník tento kupon nemusí přijmout, a v takovém případě jsou mu zaslány peněžní prostředky na číslo účtu, ze kterého byly uhrazeny, případně na jiný účet, pokud informace o něm poskytl.

5.5 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Závěrečná část

1.1    V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem internetové nákupní galerie a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.2    Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 27.5 2020.

1.3    Provozovatel internetové nákupní galerie je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.

1.4    Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.

Doprava zcela zdarma

Na veškeré objednávky jako dárek

Vrácení zboží do 14 dnů

14ti denní garance vrácení peněz

Rychlé pohodlné odeslání

Zboží ihned k odeslání

Značkový obchod

Pouze kvalitní a ověřené produkty